La psicologia escolar pretén aconseguir que els nens puguin assolir els aprenentatges d’acord a les seves capacitats i potencialitats, buscant sempre un equilibri entre les capacitats cognitives i emocionals.

Sabem que quan apareix un baix rendiment escolar alguna cosa està passant en els nostres fills; de vegades poden ser qüestions emocionals-temporals o causes pròpies de les etapes evolutives (entrada a l’adolescència etc), o bé com a resultat d’un fet estressant (separació dels pares, canvi de residència etc.), però d’altres vegades, la causa és un trastorn específic en els aprenentatges. És en aquest moment que un diagnòstic precoç i acurat per delimitar concretament les dificultats, pot ajudar a el nen a seguir els aprenentatges d’una forma adequada, amb seguretat i autoestima.

Què fem

La reeducació és un model d’intervenció que pretén treballar les dificultats acadèmiques, transmetre estratègies d’aprenentatge i potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat. Va dirigit a infants i adolescents amb dificultats d’aprenentatge i/o manca d’estratègies i hàbits d‘estudi.

Proves Cognitives

WISC-V

L’Escala d’Intel·ligència de Wechsler per a nens (WISC-V), avalua les capacitats cognitives de nens i adolescents d’edats compreses entre els 6 i els 16 anys.

Avalua les diferents àrees:

Comprensió Verbal: Valora la formació de conceptes, la capacitat de raonament verbal i el coneixement adquirit per l’entorn del nen/a.

Raonament Perceptiu: Mesura el raonament fluid i perceptiu, el processament espacial i la integració visomotora.

Memòria de treball: Mesura la capacitat per a retenir temporalment a la memòria certa informació, treballar o operar amb ella. Implica atenció, concentració, control mental i raonament.

Velocitat de processament: Proporciona una mesura de la capacitat del nen/a per a explorar, ordenar o discriminar informació visual simple de manera ràpida i eficaç. Un processament de la informació ràpid pot estalviar recursos de memòria de treball. Aquesta puntuació també mesura memòria visual a curt termini, atenció i coordinació visomotora.

Proves generals psicolingüístiques

ITPA

L’ITPA avalua les funcions psicolingüístiques implicades en el procés de comunicació i conseqüentment en la detecció dels trastorns d’aprenentatge, com la comprensió auditiva, l’expressió verval i la integració gramatical.

 

Proves pedagògiques

TALEC

Per duu a terme la valoració de la mecànica i comprensió lectora, és necessari la passació de proves per tal de conèixer el nivell concret de cadascuna de les habilitats pròpies de la lectura; Des de la mecànica lectora i les habilitats per a comprendre explícitament un text, la inferència o capacitat de comprendre el que està implícit, així com l’habilitat de realitzar una lectura crítica per extreure’n les idees general.

Per duu a terme la valoració de l’escriptura, es valora quantitativament i qualitativament totes les habilitats pròpies de l’escriptura; des del grafisme, el domini de la normativa escrita de la llengua, l’ortografia i signes de puntuació, i fins al grau de maduració i complexitat sintàctica.

PROLEC

La bateria d’avaluació dels processos lectors PROLEC-R (Català) pretén valorar les dificultats en l’aprenentatge de la lectura. No es limita a certificar l’existència de possibles dificultats en la lectura, sinó que a més mostra quins processos cognitius són els responsables d’aquestes dificultats, és a dir, quins components del sistema de lectura són els que fallen en cada nen i els impedeixen convertir en bons lectors.

La bateria consta de 9 tasques que intenten explorar els principals processos lectors. Hi ha dues proves per a cada un dels processos que intervenen en la lectura, excepte amb els processos semàntics que consta de 3 proves: Processos inicials d’identificació de lletres, Processos lèxics, Processos sintàctics i Processos semàntics.

PROESC

Aquesta prova s’encarrega d’avaluar els principals processos implicats en l’escriptura i la detecció d’errors que es poden donar en aquesta. Aquells aspectes que avalua són el domini de les regles de conversió fonema-grafema, el coneixement de la ortografia arbitrària, el domini de les regles ortogràfiques, domini de les regles d’accentuació, l’ús de majúscules, signes de puntuació, la capacitat de planificar un text narratiu i expositiu.

Proves d’integració perceptiva

Figura de rey

El test de la figura complexa de Rey valora l’habilitat visoconstructiva, planificació i memòria visual a través dels processos de còpia i avaluació. Aquesta prova consisteix en copiar i després reproduir de memòria un dibuix geomètric complex sense cap  significat. Explora la percepció i organització viso-espaial en la seva còpia així com ens informa de la seva capacitat de memòria visual.

Proves específiques de percepció i atenció

CARAS

El Test de percepció de diferències CARAS-R, avalua la capacitat de percebre ràpida i correctament semblances i diferències d’estímuls parcialment ordenats. Dóna informació sobre el desenvolupament de les aptituds perceptives i atencionals del nen/a, necessàries en situacions d’aprenentatge.

D2

El test d’atenció d2 té com objectiu avaluar la velocitat de processament, atenció selectiva, atenció sostinguda així com el control executiu mitjançant la cerca de determinats estímuls.

ÀREES A EXPLORAR
Atenció-concentració

Percepció visual i auditiva

Integració de la informació

Integració auditiva

Integració visual

Capacitat de seqüencialització

Memòria de treball

Memòria a llarg plaç

Memòria seqüencial auditiva

Memòria seqüencial viso-motora

Raonament verbal

Raonament lògic abstracte

Raonament lògic matemàtic-

Conceptualització

Capacitat per relacionar conceptes

Vocabulari

Comprensió auditiva

Comprensió visual

Comprensió lectora

Expressió verbal

Expressió motora

Expressió escrita

Quan cal fer una exploració de les dificultats en els aprenentatges

És important visitar el psicòleg quan observem en els nostres fills

Dificultats en l’aprenentatge de la lecto-escriptura

Dificultats en la comprensió en l’inici de la lectura o, posteriorment en la lectura d’enunciats i textos

Dificultats per aprendre els dies de la setmana, els mesos de l’any, les hores…

Una davallada en el rendiment escolar

Desmotivació per anar a l’escola

Conducta negativa en tot allò relacionat amb les tasques escolars

Dificultats en l’aprenentatge

A continuació podreu trobar alguns trastorns en l’aprenentatge freqüents i els seus símptomes:

TDAH

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat és un trastorn a nivell neurobiològic originat a la infància i es caracteritza per presentar dificultats en el manteniment de l’atenció, hiperactivitat o excès de moviment i impulsivitat.

Alguns símptomes d’aquest trastorn són: Es mou excessivament i en moments on no és adequat, li costa saber estar quiet i mantenir-se assegut en una cadira, parla en excés, mostra dificultats per relaxar-se, té dificultat per mantenir l’atenció i concentració, no es fixa en els detalls, és desorganitzat en la tasca i mostra dificultats per acabar-la, es distreu amb facilitat i li costa escoltar i seguir ordres, perd objectes, evita les activitat llargues i difícils, interromp i es mostra impacient, en el joc té dificultats per seguir les normes, té l’impuls de tocar tot allò que té al voltant.

Trastorn de l’aprenentatge no verbal (TANV)

És tracta d’un trastorn del neurodesenvolupament que afecta a la integració visoespaial, les habilitats motrius, cognitives i interactives, l’adquisició i ús de rutines i als aprenentatges escolars.

Alguns símptomes d’aquest trastorn són: Recorda la informació però no sap per què és important, es fixa en els detalls però mostra dificultats per captar la idea general, dificultats en les relacions socials, dificultats amb la psicomotricitat fina, en l’àrea matemàtica i la comprensió, alt nivell de dependència, desorganització d’idees, dificultats adaptatives.

Trastorn específic del llenguatge (TEL)

El TEL és un trastorn greu que afecta a l’adquisició i desenvolupament del llenguatge des dels inicis i es pot prolongar fins a l’adolescència. Aquest retard i desenvolupament del llenguatge no es relaciona amb possibles afectacions sensorials i motores.

Alguns dels seus símptomes són: Retard de l’adquisició del llenguatge, incomprensió de la parla, dificultat en l’adquisició de vocabulari, adquisició, comprensió o expressió del llenguatge parlat o escrit anormal, afectació fonològica, semàntica i/o pragmàtica, dificultat en les converses, confusió en la conjugació de verbs.

Dislèxia / tr. específic del llenguatge

El trastorn específic del llenguatge, o més conegut com a dislèxia, és un trastorn de l’aprenentatge de la lectoescriptura, de caràcter persistent i específic, observant alteracions en la capacitat lectora on s’aprecien confusions, inversions i alteració de l’ordre de lletres, que es dona en nens que no presenten cap altre tipus d’afectació a nivell psíquic ni social.

Alguns dels seus símptomes són: Dificultats en reconèixer lletres, dificultats en la lectura i comprensió d’aquesta, inversió i omissió de lletres, dificultats per associar lletres amb sons, vocabulari reduït, dificultats per veure els errors comesos, dificultats en la comprensió lectora.

Discalcúlia

És un trastorn de l’aprenentatge que afecta a l’habilitat d’entendre i treballar amb números i conceptes matemàtics. També afecta a la lògica i presenta dificultats per memoritzar dades numèriques. Aquest trastorn tan sols té afectació a l’àrea matemàtica.

Alguns dels símptomes són: Dificultats en l’àrea matemàtica, confusió de nombres que sonen semblants, dificultat per aprendre les taules de multiplicar, càlcul mental molt lent, dificultats en la comprensió dels enunciats i la operació que ha de realitzar, dificultats amb el temps, pes, mesura, presenta problemes per canviar de desenes a centenes, molts errors aritmètics.

Altes Capacitats

Els nens i nenes amb altes capacitats presenten un desenvolupament avançat de manera generalitzada, sobresurten a nivell cognitiu, creatiu i/o artistíc, mostren més facilitats en l’aprenentatge i presenten una actitud de lideratge.

Alguns dels seus símptomes són: Anticipació de la parla, interès per l’aprenentatge i gran facilitat en l’adquisició d’aquest, inquietud motora, actitud cautelosa, gran sensibilitat i nivell d’empatia, desenvolupament desigual, perfeccionisme i individualitat, posició de líder en relació al grup, dificultats en les habilitats socials, gran capacitat de raonament.

Tempo cognitiu lent (TCL)

Els nens amb TCL presenten unes característiques conductuals com la somnolència, lentitud motora i cognitiva, alts nivells de conducta a nivell intern i  decreixement de l’estat d’alerta i orientació.

Alguns dels seus símptomes són: Comportament i pensament lent, dificultat per mantenir l’esforç en tasques senzilles, actitud desmotivada, dificultat en la planificació i organització, mirada fixa, actitud despistada, dificultats en recordar, dificultats en establir objectius, actitud apàtica.

Ir a la barra de herramientas