Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Mediació escolar i resolució de conflictes a l’àmbit educatiu

  Un conflicte escolar és aquell que es genera en el context de les relacions de la comunitat educativa i entre les seves parts, és a dir, alumnat, professorat, pares i comunitats. Pot ser entre membres d’una mateixa part, és a dir, entre alumnes, entre professors … o entre els diversos tipus d’actors que la conformen.

  Una especificitat dels conflictes educatius és que l’actor principal és menor d’edat i està en fase d’aprenentatge, per tant en la majoria de casos molt fràgil, poc madur i amb poques eines de resolució de conflictes. A més, cal tenir en compte que moltes vegades els conflictes escolars, tot i que escaten a l’escola, s’originen fora de l’àmbit escolar, ja sigui a l’àmbit familiar, al comunitari, etc.

  Tot conflicte escolar durant la infància i la pubertat és vist com una tragèdia que pot afectar d’una manera important a les parts. En gran mesura la resolució del mateix dependrà de les habilitats personals de cadascú, alhora que del paper que juguin els educadors/es del centre, de les relacions socials de les parts i el suport de què disposen, i del paper dels pares en el desenvolupament educatiu i personal dels fills i filles.

  La tipologia de conflictes en l’àmbit escolar és molt diversa, poden ser més o menys violents, d’assetjament, de reivindicació, entre diverses parts, etc. Un dels conflictes més greus s’estan donant actualment són l’assetjament escolar (bullying) i el ciberbullying.

  Com treballem al CIM?

  La nostra intervenció s’adapta a les necessitats de cada centre i oferim tot un seguit de serveis per millorar la convivència a l’àmbit educatiu i promoure la resolució pacífica de conflictes a escoles i instituts:

  Intervenim en conflictes existents en els que propiciem un espai de diàleg en el que es facilita l’escolta, afavorim la comunicació efectiva, ajudant a que les parts arribin a acords. Treballem a través de diverses trobades, que adaptem en funció de cada cas, mitjançant reunions conjuntes i reunions privades amb les parts. Durant el procés de mediació s’analitzen conjuntament els problemes, es comparteixen objectius, es debaten opcions i finalment es fomenta la consecució d’acords.

  Es realitzen sessions grupals inicials per analitzar la situació del centre i en funció dels resultats es promouen tallers i trobades específiques a mida, per exemple sobre eines bàsiques per a la prevenció i resolució pacífica de conflictes o la gestió de les emocions (amb pares, mestres…), estratègies de comunicació efectiva. Totes les formacions combinaran una part teòrica i una pràctica.

  El suport pot ser de diferent naturalesa en funció de les necessitats del centre, per exemple assessorament per elaborar un protocol per la promoció de la convivència a l’escola, plans d’eradicació de la violència a les aules, projectes participatius amb les famílies i la comunitat, o una bossa d’hores per intervenir en situacions de conflicte.

  Tallers d’educació emocional, taller sobre el bullying i taller de violències de gènere.

  Formacions a mida per a mestres, pares o alumnes.

  Tutories entre iguals, mediadors/es de pati, etc.