Necessites més informació? Vols concertar una visita?

Pots contactar amb nosaltres emplenant el següent formulari:  Psicologia jurídica

  La psicologia jurídica és una nova disciplina que sorgeix a partir de la demanda de la societat en aparèixer conflictes específics del ser humà i que l’àmbit judicial desconeix. En aquests casos, els pèrits psicòlegs desenvolupen el rol d’auxiliar els jutges.

  Mitjançant uns principis, tècniques i instruments psicològics, que permeten realitzar una valoració més objectiva de la conducta humana, podem proporcionar auxili i suport al jutge en la seva presa de decisions per tal que emeti la sentencia.

  Com treballem al CIM?

  Són tres les etapes que es segueixen:

  En la primera etapa es mantindran les entrevistes amb les persones que són l’objecte de la perícia i se’ls passaran les proves psicològiques pertinents i es revisaran tots els documents que siguin rellevant per al cas (expedients judicials, informes mèdics, laborals o escolars, demandes, convenis…), complint-se sempre criteris d’objectivitat, imparcialitat i rigurositat tècnica i científica.

  La segona etapa comprèn l’emissió de l’informe pericial per escrit, document on el pèrit expressa la seva opinió experta sobre l’assumpte a peritar.

  La tercera, que sol ser habitual però no indispensable, consisteix en la ratificació per part del psicòleg de l’informe pericial i de l’assistència/presència judicial, per tal de respondre a les preguntes i resoldre els dubtes que l’informe hagi pogut suscitar davant del Tribunal.

  Especialitzats en família

  Les separacions i els divorcis poden generar pugnes per la custodia dels fills. Establir la idoneïtat de la custodia és vital per al seguiment adequat de la nova constel·lació familiar. És per això que valorem la personalitat i les capacitats parentals del progenitor, així com el vincle que s’estableix entre pares i fills.  A partir de les informacions obtingudes, redactem un Pla de Parentalitat i proposem arribar a acords a partir de la mediació familiar. Si no hi ha acords, assessorem al Jutge, mitjançant el nostre informe, per a que pugui prendre una decisió.

  És important tenir en conte que el psicòleg haurà d’informar del procediment a totes les parts que tinguin la pàtria potestat i que sempre es tindrà en conte el benestar del menor per sobre de qualsevol altre interès legítim que pugui concórrer.

  Equip pericial

  Les professionals del Servei de Psicologia Forense del CIM Centre de Psicologia Mèdica compten amb una àmplia formació i experiència en la Psicologia jurídica i clínica i són membres dels TIP (Torn d’intervenció Professional). Els seus àmbits d’actuació són:

  • Recomanació del tipus de guarda i custòdia
  • Plans de parentalitat
  • Establiment de règims de visites
  • Acolliment i adopcions
  • Valoració de dany moral i seqüeles psicològiques
  • Incapacitacions civils
  • Internaments psiquiàtrics voluntaris i involuntaris
  • Valoració de la credibilitat del testimoni
  • Valoració de la capacitat volitiva i cognitiva
  • Processos de victimització
  • Violència domèstica, de gènere, juvenil, etc.
  • Incapacitacions laborals (temporals o permanents)
  • Valoració de seqüeles psicològiques en accidents laborals
  • Assetjament al lloc de treball (mobbing)
  • Psicopatologies laborals (burn out)